ผังการจัดส่วนราชการ
 
     
 
 
กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
มีหน้าที่
 
 
1.
 อำนวยการ  กำกับการ  และดำเนินการในเรื่อง  เบี้ยหวัด  บำเหน็จ  บำนาญ  บำเหน็จตกทอดและเงินสวัสดิการอื่น ๆ  ให้กับข้าราชการเหล่า กองทัพบก ลูกจ้างที่ออกจากราชการและทายาท
 
2.
บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมในลำดับที่   เริ่มนับ 1 ต.ค.49
ปรับปรุงเมื่อ 1 ต.ค.48
ศูนย์บริการร่วม กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-8050 หรือ 98050 Email : 14200u@rta.mi.th