เเบบธรรมเนียมทางการเงินและการบัญชี

ท่านสามารถดูแบบธรรมเนียมก่อนหน้านี้ได้ จากเมนู แบบธรรมเนียมทางการเงิน
วัน เดือน ปี
แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
ทบ./กห.
21 ก.พ.54
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานการรับเงิน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 45 ลง 7 ก.พ.54  
31 ม.ค.54
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลง 31 ม.ค.54  
12 ม.ค.54
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบักรักษาโรค (เพิ่มเติม) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 12 ลง 12 ม.ค.54  
10 ม.ค.54
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 6 ลง 10 ม.ค.54  
6 ม.ค.54
ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 512 ลง 30 ธ.ค.53  
6 ม.ค.54
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 511 ลง 30 ธ.ค.53  
6 ม.ค.54
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบนำฝากเงิน (Pay - in Slip) นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ 509 ลง 30 ธ.ค.53  
6 ม.ค.54
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 502 ลง 27 ธ.ค.53  
6 ม.ค.54
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 127 ลง 24 ธ.ค.53  
27 ต.ค.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 113 ลง 27 ต.ค.53  
26 ต.ค.53
การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลง 22 ต.ค.53  
26 ต.ค.53
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วน    
14 ต.ค.53
การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 395 ลง 14 ต.ค.53  
4 ต.ค.53
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 381 ลง 4 ต.ค.53  
30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานการรับเงิน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 380 ลง 30 ก.ย.53  
30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 ลง 30 ก.ย.53  
30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 377 ลง 30 ก.ย.53  
30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 376 ลง 30 ก.ย.53  
28 ก.ย.53
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 364 ลง 28 ก.ย.53  
24 ก.ย.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และการประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 100 ลง 24 ก.ย.53  
20 ก.ย.53
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน 2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 98 ลง 20 ก.ย.53  
20 ก.ย.53
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลง 20 ก.ย.53  
17 ก.ย.53
วิธีการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มีการหักค่าปรับของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 340 ลง 17 ก.ย.53  
16 ก.ย.53
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง 16 ก.ย.53  
15 ก.ย.53
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 329 ลง 15 ก.ย.53  
13 ก.ย.53
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว 95 ลง 13 ก.ย.53  
8 ก.ย.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 322 ลง 8 ก.ย.53  
17 ส.ค.53
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลง 17 ส.ค.53  
10 ส.ค.53
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 280 ลง 10 ส.ค.53  
9 ส.ค.53
บันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 278 ลง 9 ส.ค.53  
22 ก.ค.53
การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 262 ลง 22 ก.ค.53  
21 ก.ค.53
การจ้างเอกชนดำเนินงาน หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลง 14 ก.ค.53  
12 ก.ค.53
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64 ลง 12 ก.ค.53  
12 ก.ค.53
คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 239 ลง 12 ก.ค.53  
9 ก.ค.53
ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 237 ลง 9 ก.ค.53  
6 ก.ค.53
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 62 ลง 6 ก.ค.53  
2 ก.ค.53
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 228 ลง 2 ก.ค.53  
30 มิ.ย.53
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 224 ลง 30 มิ.ย.53  
18 มิ.ย.53
การแจ้งข้อมูลตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 210 ลง 18 มิ.ย.53  
17 มิ.ย.53
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 206 ลง 17 มิ.ย.53  
16 มิ.ย.53
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลง 16 มิ.ย.53  
15 มิ.ย.53
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 15 มิ.ย.53  
16 มิ.ย.53
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 54 ลง 14 มิ.ย.53  
3 พ.ค.53
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 159 ลง 30 เม.ย.53  
3 พ.ค.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 260 ลง 26 เม.ย.53  
22 เม.ย.53
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 147 ลง 22 เม.ย.53  
9 เม.ย.53
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของส่วนราชการและจังหวัด หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 136 ลง 9 เม.ย.53  
2 เม.ย.53
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 39 ลง 2 เม.ย.53  
1 เม.ย.53
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลง 1 เม.ย.53  
10 มี.ค.53
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 89 ลง 10 มี.ค.53  
3 ก.พ.53
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 11 ลง 3 ก.พ.53  
19 ม.ค.53
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 8 ลง 19 ม.ค.53  
18 ม.ค.53
การประกาศ กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 6 ลง 18 ม.ค.53  
11 ม.ค.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552    
 
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามปัญหาต่างๆได้
 
แสดงกระทู้ปัญหาถาม-ตอบการเงินที่มีมาใหม่
แสดงกระทู้กระดานเสวนาที่มีมาใหม่
 
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมในลำดับที่   web counter   เริ่มนับ 1 ต.ค.49
 
ศูนย์บริการร่วม กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-8050 หรือ 98050 Email : 14200u@rta.mi.th