การประเมินเสนาสนเทศของกำลังพล กง.ทบ. (ระหว่าง 28 - 31 ส.ค.58)

ข้อมูลการเบิกงบประมาณ "เบี้ยเลี้ยงพลทหาร"

รับสมัครกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานคู่ขนานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบใน ห้วง 1-31 ก.ค.58

แจ้งข่าวสารผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2559

กรณีหน่วยติดปัญหาการตั้งค่าแมโคร Microsoft Access

ขอให้หน่วยปฏิบัติในการดำเนินการเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ในห้วงปลายปีงบประมาณ 2558

ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการบัญชีประจำปีงบประมาณ 58

การกำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม

การกำหนดอัตราเงินเดือนของทหารกองประจำการ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเิงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2558

แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวของผู้เกษียณอายุ หรือลาออก

ปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน fcenter (เพิ่มเติม ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ)

ข้อมูล กผน.กง.ทบ.ในการอบรมนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง.

แนวทางการปรับเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558

ขออนุมัติบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กห. และตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

รายงานผลการประชุม เรื่อง การจัดทำบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทหาร ตำรวจ

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. ในห้วง 1-30 มิ.ย.58

คำสั่งกรมการเงินทหารบก ที่ 170/2558 เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรื่อนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

การจ่ายเงินเดือนของผู้ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน

แปลงข้อมูล e-army เป็น text

update ข้อมูล fcenter ปี 58

update ข้อมูล payroll ปี 58

ผลการสอบนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่าการเงิน เป็นนายทหาร ปี 58

ผลการสอบนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. สังกัด กง.ทบ. เป็นนายทหาร ปี 58 (โควตาไม่จำกัดเหล่า)

การปรับเงินเดือน 4%

หนังสือแจ้งหน่วยซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินเพิ่อการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

หนังสือแจ้งหน่วยดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงินประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/วอชิงตัน

ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยประมวลผลย่อย

ผลการเบิกจ่ายห้วง 1 - 30 เม.ย.58

Powerpoint บรรยายการลงทะเบียนใช้สิทธิจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้กับ สง.สด.จว. 15 พ.ค.58

ผลการพิจารณาหน่วยตามหลักโครงการบัญชีใสสะอาด

รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประชุม 1 ม.ค.58

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเหล่า กง. เพื่อสอบคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงินประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/วอชิงตัน

ตัวอย่างการกรอกใบ รปภ.1 หนังสือแสดงความเป็นโสดและประวัติย่อทหารบก (เฉพาะคนที่เกณฑ์ทหาร)

ส่งรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดสิทธิทำงานโดยใช้ Token key ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (PDF, Excel)

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. ในห้วง ม.ค. - มี.ค.58

การกำหนดวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบสุดท้าย)

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ของหน่วยในส่วนกลางส่งชื่อเข้าร่วมสัมมนา

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน (ฉบับแก้ไข)

ตารางตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราว ปรับจากเดือนละ 1,500 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น

หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า กง. รุ่นที่ 56

การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า กง. รุ่นที่ 65

ส่งเอกสารเร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2

แบบประวัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ.

รายงานสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน (กบข.)

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (9 มีนาคม58)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (2 มี.ค.58)

คู่มือการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

วิธีปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ.

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 9

แบบใบเสร็จกองทุนสวัสดิการ ทบ.

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (23 ก.พ.58)

ส่งเอกสารเร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (16 ก.พ.58)

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (6 ก.พ.58)

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่8

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยต่างๆ ประจำเดือน พ.ย.57

แบบประเมินบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่7

การสัมมนาการบริหารทางการเงินและการบัญชี ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลแบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหลักฐานจ่ายในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติการในสนาม

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่6

ข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (20 ม.ค.58)

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่5

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่4

การศึกษาหลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารงานการเงินรุ่นที่ 4

วิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล  hot

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

แนวทางการปฏิบัติจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ข้อมูลและแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการเบิกจ่าย

การเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ (ชุดที่ 1, 2, 3)

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 "UNDO" (กรุณาแตกไฟล์ Zip)

ข่าวสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ลาออก 1 ต.ค.57) ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเบิกเงินมาตรการ

ข้อควรระวังการในจัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกเงินจากคลังและการปฏิบัติที่สำคัญ

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

คำสั่งปรับผลกระทบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

คู่มือศูนย์ต้นทุนปี58

รายงานการร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 2558

คู่มือบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา v.51

แบบฟอร์มข้อมูลเอกสารหลักสูตรทางด้านการศึกษา

รหัสงบประมาณ 2558
1. รหัสกิจกรรมหลักปี 2558
2. รหัสงบประมาณปี 2558
3. รหัสงบกลางปี 2558

คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57) hot

แจ้งเพิ่มหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อเคหะ โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการทหาร

การตรวจสอบการวางฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิำกจ่ายต่อ กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ2557

ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ

เชิญข้าราชการในสังกัดรวมงานมหกรรม กบข. กทม. ประจำปี 2557

จัดทำรายงานการเงินประจำปี ของปี 2557

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ2557รอบที่2

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกองทัพบก

ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการบัญชีประจำปีงบประมาณ 57

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด    ของ กห.

"รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 ส.ค.57" / "การตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง"

ขอให้หน่วยส่งข้อมูลบัญชีสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาปี 2557 (ดาวน์โหลดไฟล์ )

ขอชะลอส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน hot

วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 57

ตัวอย่างคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ให้หน่วยส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

Powerpoint ประกอบการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่าง กง.ทบ. กับ หน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ.

แก้ไขคำสั่ง กง.ทบ. ที่ 232/57

แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานด้านกำลังพลสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. (ใหม่)

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลาออก 1 ต.ค.57)

..::ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
" Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่"
กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024
ประชาสัมพันธ์ : 87103

 
..."กิจกรรม Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่"...