ดาวน์โหลดคู่มือฝึกอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ hot

การฝึกอบรมการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558 hot

ข้อมูลแบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหลักฐานจ่ายในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติการในสนาม

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่6

ข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (20 ม.ค.58)

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่5

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่4

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (13 ม.ค.58)

การศึกษาหลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารงานการเงินรุ่นที่ 4

วิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล  hot

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

แนวทางการปฏิบัติจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ข้อมูลและแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการเบิกจ่าย

การเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ (ชุดที่ 1, 2, 3)

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 "UNDO" (กรุณาแตกไฟล์ Zip)

ข่าวสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ลาออก 1 ต.ค.57) ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเบิกเงินมาตรการ

ข้อควรระวังการในจัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกเงินจากคลังและการปฏิบัติที่สำคัญ

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

คำสั่งปรับผลกระทบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

คู่มือศูนย์ต้นทุนปี58

รายงานการร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 2558

คู่มือบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา v.51

แบบฟอร์มข้อมูลเอกสารหลักสูตรทางด้านการศึกษา

รหัสงบประมาณ 2558
1. รหัสกิจกรรมหลักปี 2558
2. รหัสงบประมาณปี 2558
3. รหัสงบกลางปี 2558

คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57) hot

แจ้งเพิ่มหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อเคหะ โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการทหาร

การตรวจสอบการวางฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิำกจ่ายต่อ กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ2557

ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ

เชิญข้าราชการในสังกัดรวมงานมหกรรม กบข. กทม. ประจำปี 2557

จัดทำรายงานการเงินประจำปี ของปี 2557

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ2557รอบที่2

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกองทัพบก

ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการบัญชีประจำปีงบประมาณ 57

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด    ของ กห.

"รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 ส.ค.57" / "การตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง"

ขอให้หน่วยส่งข้อมูลบัญชีสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาปี 2557 (ดาวน์โหลดไฟล์ )

ขอชะลอส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน hot

วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 57

ตัวอย่างคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ให้หน่วยส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

Powerpoint ประกอบการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่าง กง.ทบ. กับ หน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ.

แก้ไขคำสั่ง กง.ทบ. ที่ 232/57

แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานด้านกำลังพลสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. (ใหม่)

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลาออก 1 ต.ค.57)

..::ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
จก.กง.ทบ. มอบเสื้อให้กำลังพล กง.ทบ. สำหรับปีใหม่ 2558
กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024
ประชาสัมพันธ์ : 87103

 
... ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารบก ...