ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนและพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

การเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ (ชุดที่ 1, 2)

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (1, 8 ธ.ค.57)

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 "UNDO" (กรุณาแตกไฟล์ Zip)

ข่าวสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ลาออก 1 ต.ค.57) ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเบิกเงินมาตรการ

ข้อควรระวังการในจัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกเงินจากคลังและการปฏิบัติที่สำคัญ

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบสามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 33 (5 ม.ค.58 - 6 ก.พ.58)

บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า กง. เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก กง.ทบ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 - ประจำเดือน ตุลาคม 2557

คำสั่ง ทบ. เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลการส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ.

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. ในห้วง 1 ต.ค.57 - 24 พ.ย.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (24 พ.ย.57)

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (17 พ.ย.57)

คำสั่งปรับผลกระทบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (10 พ.ย.57)

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

คู่มือศูนย์ต้นทุนปี58

รายงานการร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 2558

คู่มือบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา v.51

แบบฟอร์มข้อมูลเอกสารหลักสูตรทางด้านการศึกษา

ข้อมูลตรวจสอบรายการสินทรัพย์และวัสดุคงคลังประจำปี57ในระบบGFMIS

รหัสงบประมาณ 2558
1. รหัสกิจกรรมหลักปี 2558
2. รหัสงบประมาณปี 2558
3. รหัสงบกลางปี 2558

คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57) hot

แจ้งเพิ่มหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อเคหะ โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการทหาร่

การตรวจสอบการวางฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิำกจ่ายต่อ กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ2557

รายชื่อ นสน. หลักสูตรนายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 28 ที่ยังไม่ได้สมัครเรียนผ่านระบบ E-Learning

ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ

เชิญข้าราชการในสังกัดรวมงานมหกรรม กบข. กทม. ประจำปี 2557

จัดทำรายงานการเงินประจำปี ของปี 2557

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ2557รอบที่2

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า กง.รุ่นที่ 28

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกองทัพบก

ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการบัญชีประจำปีงบประมาณ 57

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด    ของ กห.

"รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 ส.ค.57" / "การตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง"

ขอให้หน่วยส่งข้อมูลบัญชีสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาปี 2557 (ดาวน์โหลดไฟล์ )

ขอชะลอส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน hot

วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 57

ตัวอย่างคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ให้หน่วยส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

Powerpoint ประกอบการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่าง กง.ทบ. กับ หน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ.

แก้ไขคำสั่ง กง.ทบ. ที่ 232/57

แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานด้านกำลังพลสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. (ใหม่)

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลาออก 1 ต.ค.57)

..::ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
กง.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมจาก ปช.ทบ.
กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024
ประชาสัมพันธ์ : 87103

 
... กง.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมจาก ปช.ทบ. เมื่อ 13 พ.ย. 57...