ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเิงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2558

แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวของผู้เกษียณอายุ หรือลาออก

ปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน fcenter (เพิ่มเติม ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ)

ข้อมูล กผน.กง.ทบ.ในการอบรมนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง.

แนวทางการปรับเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558

ขออนุมัติบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กห. และตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

รายงานผลการประชุม เรื่อง การจัดทำบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทหาร ตำรวจ

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. ในห้วง 1-30 มิ.ย.58

คำสั่งกรมการเงินทหารบก ที่ 170/2558 เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรื่อนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

การจ่ายเงินเดือนของผู้ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน

แปลงข้อมูล e-army เป็น text

update ข้อมูล fcenter ปี 58

update ข้อมูล payroll ปี 58

ผลการสอบนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่าการเงิน เป็นนายทหาร ปี 58

ผลการสอบนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. สังกัด กง.ทบ. เป็นนายทหาร ปี 58 (โควตาไม่จำกัดเหล่า)

การปรับเงินเดือน 4%

หนังสือแจ้งหน่วยซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินเพิ่อการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

หนังสือแจ้งหน่วยดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงินประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/วอชิงตัน

ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยประมวลผลย่อย

ผลการเบิกจ่ายห้วง 1 - 30 เม.ย.58

Powerpoint บรรยายการลงทะเบียนใช้สิทธิจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้กับ สง.สด.จว. 15 พ.ค.58

ผลการพิจารณาหน่วยตามหลักโครงการบัญชีใสสะอาด

รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประชุม 1 ม.ค.58

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเหล่า กง. เพื่อสอบคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงินประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/วอชิงตัน

ตัวอย่างการกรอกใบ รปภ.1 หนังสือแสดงความเป็นโสดและประวัติย่อทหารบก (เฉพาะคนที่เกณฑ์ทหาร)

ส่งรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดสิทธิทำงานโดยใช้ Token key ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (PDF, Excel)

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. ในห้วง ม.ค. - มี.ค.58

การกำหนดวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบสุดท้าย)

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ของหน่วยในส่วนกลางส่งชื่อเข้าร่วมสัมมนา

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน (ฉบับแก้ไข)

ตารางตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราว ปรับจากเดือนละ 1,500 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น

หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า กง. รุ่นที่ 56

การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า กง. รุ่นที่ 65

ส่งเอกสารเร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2

แบบประวัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ.

รายงานสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน (กบข.)

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (9 มีนาคม58)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (2 มี.ค.58)

คู่มือการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

วิธีปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ.

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 9

แบบใบเสร็จกองทุนสวัสดิการ ทบ.

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (23 ก.พ.58)

ส่งเอกสารเร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (16 ก.พ.58)

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (6 ก.พ.58)

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่8

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยต่างๆ ประจำเดือน พ.ย.57

แบบประเมินบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่7

การสัมมนาการบริหารทางการเงินและการบัญชี ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลแบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหลักฐานจ่ายในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติการในสนาม

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่6

ข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

ส่งคืนฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. (20 ม.ค.58)

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่5

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่4

การศึกษาหลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารงานการเงินรุ่นที่ 4

วิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล  hot

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

แนวทางการปฏิบัติจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ข้อมูลและแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการเบิกจ่าย

การเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ (ชุดที่ 1, 2, 3)

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 "UNDO" (กรุณาแตกไฟล์ Zip)

ข่าวสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ลาออก 1 ต.ค.57) ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเบิกเงินมาตรการ

ข้อควรระวังการในจัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกเงินจากคลังและการปฏิบัติที่สำคัญ

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

คำสั่งปรับผลกระทบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

คู่มือศูนย์ต้นทุนปี58

รายงานการร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 2558

คู่มือบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา v.51

แบบฟอร์มข้อมูลเอกสารหลักสูตรทางด้านการศึกษา

รหัสงบประมาณ 2558
1. รหัสกิจกรรมหลักปี 2558
2. รหัสงบประมาณปี 2558
3. รหัสงบกลางปี 2558

คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57) hot

แจ้งเพิ่มหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อเคหะ โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการทหาร

การตรวจสอบการวางฎีกาของหน่วยรับการสนับสนุนที่เบิำกจ่ายต่อ กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ2557

ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ

เชิญข้าราชการในสังกัดรวมงานมหกรรม กบข. กทม. ประจำปี 2557

จัดทำรายงานการเงินประจำปี ของปี 2557

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ2557รอบที่2

รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกองทัพบก

ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการบัญชีประจำปีงบประมาณ 57

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด    ของ กห.

"รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 ส.ค.57" / "การตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง"

ขอให้หน่วยส่งข้อมูลบัญชีสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาปี 2557 (ดาวน์โหลดไฟล์ )

ขอชะลอส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน hot

วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 57

ตัวอย่างคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ให้หน่วยส่งบัญชีรายชื่อกำลังพลพร้อมรายละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

Powerpoint ประกอบการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่าง กง.ทบ. กับ หน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ.

แก้ไขคำสั่ง กง.ทบ. ที่ 232/57

แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานด้านกำลังพลสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. (ใหม่)

การเตรียมการของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข. ออกไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลาออก 1 ต.ค.57)

..::ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
" Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่"
กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024
ประชาสัมพันธ์ : 87103

 
..."กิจกรรม Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่"...