แนวทางและตัวอย่างหน้าฏีกาเบิกเงิน
- ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหน้าฎีกาเบิกเงิน
บัญชีตัวอย่างหน้าฎีกาเบิกเงินกรณีต่างๆ
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด (File PDF)
1) ตัวอย่าง ฎีกาเงินตรง 3 จุดที่ต้องถูกต้อง
2) ตัวอย่างฎีกาค่าสาธารณูปโภค
3) ตัวอย่างฎีกาเบิก LC.FMS
4) ตัวอย่างฎีกาเบิก LC.FMS กรณีเบิกเพิ่ม
5) ตัวอย่างฎีกาเบิกชำระเงินตรง
6) ตัวอย่างฎีกาเบิกโอนสิทธิเรียกร้อง
7) ตัวอย่างฎีกาการใช้หนี้เงินยืม
8) ตัวอย่างฎีการใช้หนี้เงินยืม เงินทดรองราชการ
9) ตัวอย่างใบนำส่งเงิน กรณี เบิกเกินส่งคืน
10) ตัวอย่างการขอใช้งบประมาณ ภายในหน่วย
11) ตัวอย่างการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
12) ตัวอย่างใบสั่งจ้าง
13) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน กรณ๊บุคคลธรรมดา
14) แบบ 7131 ค่ารักษาพยาบาล
15) แบบ 7223 ค่าเล่าเรียนบุตร
16) ตัวอย่างการเบิกค่ายา กรณีไม่มียาใน รพ.
17) การจ้างทาของ กับ อากรแสตมป์
18) บัญชีอัตราอากรแสตมป์
19) สรุปข้อผิดพลาดในการเบิกค่ารักษาพยาบาล หน่วยห้วง ต.ค.53-มี.ค.54
20) สรุปข้อผิดพลาดในการเบิกค่าเล่าเรียน หน่วย ห้วง ต.ค.53-มี.ค.54
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : findept@hotmail.com