คำสั่งบำเหน็จ ต.ค.57

- ในการเรียกดูข้อมูลท่านสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการคลิ๊กเข้าไปในแต่ละหัวข้อที่ท่านสนใจ

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด กง.ทบ. ประจำปี 2558 ครึ่งปีหลัง (ต.ค.58)
คำสั่ง กง.ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 279/58 เลื่อนชั้นเงินข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 25 ก.ย.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 280/58 ไม่เลื่อนชั้นเงินข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 25 ก.ย.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 281/58 งดเลื่อนชั้นเงินข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 25 ก.ย.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 282/58 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 25 ก.ย.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 283/58 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด กง.ทบ. ประจำปี 2558 ครึ่งปีแรก (เม.ย.58)
คำสั่ง กง.ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 353/58 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 354/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 355/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายพล และรับค่าตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 356/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 357/58 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 358/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 359/58 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และเลื่อนชั้นเงินเดือน 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 360/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 361/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 362/58 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และรับค่าตอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 363/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูง และรับค่าอบแทนพิเศษ 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 364/58 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 26 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 365/58 งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 26 มี.ค.58
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นประทวน สังกัด กง.ทบ. ประจำปี 2558 ครึ่งปีแรก (เม.ย.58)
คำสั่ง กง.ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 86/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 87/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 88/58 ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและเลื่อนชั้นเงินเดือน 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 89/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 90/58 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและรับค่าตอบแทนพิเศษ 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 91/58 ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและค่าตอบแทนพิเศษ 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 92/58 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 93/58 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 23 มี.ค.58
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 94/58 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 23 มี.ค.58
คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ.
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ประจำปี 2557 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57)
คำสั่ง ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1129/57 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1130/57 พล.ต.หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1131/57 พ.ต.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1132/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นนายพล 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1133/57 ปรับ เลื่อน รับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นนายพล 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1134/57 เลื่อนและปรับระดับเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นนายพล 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1135/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน เกษียณเพิ่มเติม 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1136/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน โครงการเกษียณก่อนกำหนดเพิ่มเติม 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1137/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1138/57 รับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1139/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1140/57 ข้ามแท่งใหม่และเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1141/57 ข้ามแท่ง พ.ร.บ. 9 และเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1142/57 ข้ามแท่งชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1143/57 ข้ามแท่ง และรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1144/57 ข้ามแท่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1145/57 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1146/57 งดการเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.57
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นประทวน สังกัด กง.ทบ. ประจำปี 2557 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.57)
คำสั่ง กง.ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 267/57 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 266/57 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 265/57 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 264/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน,เลื่อนชั้น 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 263/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน ,ค่าตอบแทน 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 262/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมิน 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 261/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 260/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 259/57 แก้ไขคำสั่งบำเหน็จข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 258/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผ่านประเมิน เงินเดือนสูงขึ้น 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 257/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 29 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 234/57 ให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน ได้รับเงินในระดับสูงขึ้น 8 ส.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 233/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมิน 8 ส.ค.57
คำสั่งบำเหน็จ กง.ทบ.
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ประจำปี 2557 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.57)
คำสั่ง ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 404/57 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 405/57 พล.ต.หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 406/57 พ.ต.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 407/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นนายพล 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 408/57 รับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นนายพล 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 409/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นนายพล 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 410/57 เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 411/57 รับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 412/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 413/57 ข้ามแท่งใหม่ และเลื่อนชั้นเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 414/57 ข้ามแท่ง พ.ร.บ.9 และเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 415/57 ข้ามแท่งชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 416/57 ข้ามแท่ง และรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 417/57 ข้ามแท่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 418/57 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 419/57 งดการเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.57
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นประทวน สังกัด กง.ทบ. ประจำปี 2557 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.57)
คำสั่ง กง.ทบ.
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 62/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 63/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 64/57 ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และเลื่อนชั้นเงินเดือน 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 65/57 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 66/57 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 67/57 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 68/57 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 5 มี.ค.57
คำสั่ง กง. ทบ. (เฉพาะ) ที่ 99/57 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 28 มี.ค.57