เนื่องจากการจ่ายเงินบำนาญเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลได้ ดังนั้นหากหน่วยใดมีความจำเป็นต้องนำไปใช้งาน ขอให้ประสานขอข้อมูลจากกองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กง.ทบ. โดยตรง

โทร 0-2297-8297-8 โทร ทบ. 98297-8

ศูนย์บริการร่วม กง.ทบ. กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-8050 หรือ 98050 : 14200u@rta.mi.th