เบี้ยประชุมกรรมการ
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
23 ก.พ.53
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลง 23 ก.พ.53  
12 พ.ย.52
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 116 ลง 12 พ.ย.52  
15 ก.ย.52
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2552 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 86 ลง 15 ก.ย.52  
11 มี.ค.51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หนังสือ กค. ที่ กค 0406.4/ว.18 ลง 27 ก.พ.51  
14 พ.ย.50 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ หนังสือ กค.ที่ กค 0409.6/ว73 ลง 25 ต.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/37928 ลง 14 พ.ย.50
     
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th