เงินทดรองราชการ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
17 มิ.ย.53
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 206 ลง 17 มิ.ย.53  
11 ม.ค.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552    
22 ก.ย.50 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.6/ว278 ลง 16 ส.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/30040 ลง 22 ก.ย.50
8 ส.ค.50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2550    
18 มิ.ย.47 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547    
--เม.ย.47 เอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ.2523 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.6/ว82 ลง 19 มี.ค.47 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/11583 ลง --เม.ย.47
5 ก.พ.46 การปรับปรุงระบบบัญชีเงินทดรองราชการ   บทความของ พ.อ.สมชาย หัวใจ
31 ต.ค.45 ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการ   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/36916 ลง 31 ต.ค.45
1 ก.ย.44 เงินทดรองราชการ   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/222799 ลง 1 ก.ย.44
10 ส.ค.44 การปรับปรุงระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0528.2/ว15183 ลง 16 ก.ค.44 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/28445 ลง 10 ส.ค.44
       
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th