บัญชีราชการ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
16 พ.ย.53
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555    
16 พ.ย.53
คู่มือการจัดทำบัญชีเงินของราชการ กห.    
16 พ.ย.53
ตัวอย่างแบบฟอร์มงบทดลอง V.51    
11 ต.ค.53
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบกลาง ของ ทบ. ในระบบ GFMIS ที่ใช้เบิกเงินเดือน ค่าจ้างและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2554    
5 ต.ค.53
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบกลาง ของ ทบ. ในระบบ GFMIS สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2554    
2 ธ.ค.52
ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลง 2 ธ.ค.52  
16 พ.ย.52
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 405 ลง 11 พ.ย.52  
5 ต.ค.52
การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 391 ลง 30 ต.ค.52  
6 ส.ค.52
การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 259 ลง 31 ก.ค.52  
10 ก.ค.52
ขออนุมัติใช้ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 ฉบับปรับปรุง   หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/16614 ลง 10 ก.ค.52
20 พ.ค.52
ระเบียบ กห. การบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รบช.32)    
21 ม.ค.52
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 141 ลง 25 เม.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/13290 ลง 22 พ.ค.51
20 ม.ค.52
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551    
20 ม.ค.52
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 พ. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 9 ลง 15 ม.ค.52  
22 ธ.ค.51
การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลง 17 ธ.ค.51  
28 พ.ย.51
ขอหารือแนวทางบันทึกบัญชีเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในในตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)   หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/7606 ลง 28 พ.ย.51
20 ต.ค.51
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 362 ลง 20 ต.ค.51  
9 ต.ค.51
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลง 9 ต.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/35346 ลง 3 พ.ย.51
22 ก.ย.51
ขอให้ตรวจสอบผลการโอนยอดบัญชีที่ระงับการใช้งานรายหน่วยเบิกจ่าย หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 309 ลง 15 ก.ย.51  
18 ก.ย.51
ขอให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 277 ลง 15 ส.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/27318 ลง 5 ก.ย.51
19 ส.ค.51
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 260 ลง 30 ก.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/27587 , 27852 ลง 9 ก.ย.51
22 พ.ค.51
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 2551 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 146 ลง 30 เม.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/13971 ลง 22 พ.ค.51
28 เม.ย.51
ผังบัญชี Version 2551 และตาราง Mapping บัญชีที่ระงับการใช้    
21 เม.ย.51
การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 131 ลง 10 เม.ย.51  
26 มี.ค.51
การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 110 ลง 24 มี.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/10162 ลง เม.ย.51
18 มี.ค.51
การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2550 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว 100 ลง 17 มี.ค.51  
25 ก.ย.50 การปรับปรุงบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์และบัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0410.4/ว331 ลง 25 ก.ย.50  
11 พ.ค.50 แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว166 ลง 11 พ.ค.50  
27 มี.ค.50
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการส่งรายงานการเงิน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.4/ว 109 ลง 27 มี.ค.50  
29 มี.ค.49 การปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/906 ลง 29 มี.ค.49
16 พ.ย.48
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 454 ลง 16 พ.ย.48  
31 ต.ค.48
ยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 435 ลง 31 ต.ค.48  
21 ต.ค.48 การปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/38024 ลง 21 ต.ค.48
13 ม.ค.48 การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0410.3/ว464 ลง 28 ธ.ค.47 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/498 ลง 13 ม.ค.48
19 ก.พ.47 คู่มือแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเงินราชการจากระเบียบ กห ว่าด้วยบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/24994 ลง 1 ก.ย.46 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/753 ลง 19 ก.พ.47
25 มิ.ย.46 การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ว340 ลง 19 พ.ย.45 หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห 0406/2338 ลง 25 มิ.ย.46
24 มี.ค.46 รายงานผลการสัมมนาการบริหารทางการเงินและการบัญชี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2546   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/1091 ลง 24 มี.ค.46
31 ม.ค.46 การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ว340 ลง 19 พ.ย.45 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/45425 ลง 31 ม.ค.46
28 ก.ย.25 คู่มือการใช้เอกสารประกอบการลงบัญชีตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523    
  คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างตามผังบัญชีมาตรฐาน V.27.4 และ V.28    
  การบันทึกบัญชีค่าวัสดุ    
       
       
       
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th