เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2494
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2502
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2504
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2509
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2512
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2516
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2517
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2520
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2530
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
3ธ.ค.56 ขอทำความตกลงเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ   สปช.0406/39389 ลง 15พ.ย.56
16ธ.ค.56 ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเกินสิทธิ   สปช.0406_40439 ลง 20 พ.ย.56  และ กง.กห.8269_56 ลง
13ม.ค.55 แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง กค0406.5/ว461 ลง 27ธ.ค.54  
24ต.ค.55 การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - pension)    
25ก.ย.55 กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการจ่ายเงิน ช.ค.บ. เบี้ยหวัดหรือบำนาญเกินสิทธิ    
1ก.ค.56 อนุมัติหลักการมอบออำนาจในการลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาผ่อนชำระหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญในสังกัด ทบ.   กพ.ทบ. 0401/23415
15 ธ.ค.52
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใดตามคำพิพากษาของศาล หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 453 ลง 11 ธ.ค.52  
26 พ.ย.52
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลง 26 พ.ย.52  
12 พ.ย.52
สิทธิการเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 400 ลง 9 พ.ย.52  
27 ต.ค.52
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ทางกรมการเงินทหารบก    
28 ก.ย.52
รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอบำเหน็จรายเดือน    
17 ก.ย.52
การปรับฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญสำหรับนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 296 ลง 2 ก.ย.52  
25 ส.ค.52
วิธีปฏิบัติการส่งข้อมูลหนี้สินที่หักเบี้ยหวัด บำนาญ ให้ กง.ทบ. ผ่านระบบ E - Pension    
11 ส.ค.52
ร่าง พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ...) พ.ศ....... หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 256 ลง 28 ก.ค.52 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/24094 ลง 11 ส.ค.52
6 ส.ค.52
ตัวอย่างสำหรับบันทึกการเบิกเกินส่งคืน กรณีบำนาญจ่ายตรงสำหรับ Excel Loader    
29 ก.ค.52
การระงับสิทธิค่ารักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรงของข้าราชการลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์    
28 ก.ค.52
การเบิกค่ารักษาพยาบาลโครงการจ่ายตรงของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว    
2 ก.ค.52
ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติในการนำส่งข้อมูลหนี้ประจำเดือน ในระบบบำเหน็จ บำนาญ ผ่านเครือข่าย Internet ให้ กง.ทบ.    
8 มิ.ย.52
แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญใหม่    
2 มิ.ย.52
ปิดระบบการปฏิบัติงานการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 180 ลง 27 พ.ค.52  
1 มิ.ย.52
ขออนุมัติปรับการดำเนินการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 181 ลง 27 พ.ค.52 หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/4046 ลง 1 มิ.ย.52
26 พ.ค.52
การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ <<หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 172 >>   << เอกสารแนบ 1 - 5 >> หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 172 ลง 21 พ.ค.52  
15 ม.ค.52
รายชื่อผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ที่กรมบัญชีกลางโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้ว    
14 ม.ค.52
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินที่ผ่อนชำระหนี้ส่งคืนคลัง กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.8/ว 316 ลง 16 ก.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/31469 ลง 21 ต.ค.51
30 ธ.ค.51
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แบบ สบง.12)    
4 ธ.ค.51
ข้าราชการผู้จัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันในเรื่องบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด   ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิจ่ายเงิน พ.ศ.2541
29 ก.ย.51
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 108 ลง 23 ก.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/33811 ลง 28 ต.ค.51
19 ส.ค.51
การส่งเรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2552 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.8/ว 204 ลง 11 มิ.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/19461 ลง 15 ก.ค.51
28 ก.ค.51
แนวทางปฎิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว.79 ลง 22 ก.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/2437 ลง 14 ส.ค.51
1 พ.ค.51
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 69 ลง 25 ก.พ.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/6076 ลง 13 มี.ค.51
23 เม.ย.51
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 50 ลง 8 ก.พ.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/6743 , 7529 ลง 26 มี.ค.51
8 เม.ย.51
ขอให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงิช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.7/00147 ลง 3 ม.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/5567 ลง 7 มี.ค.51
26 ก.พ.51
พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.7/ว 6 ลง 8 ม.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/2671 ลง 6 ก.พ.51
23 ม.ค.51
เอกสารแนะนำข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือ ลาออก และขอรับเงินทางกรมการเงินทหารบก    
23 ส.ค.50 ขอซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ. 5,100.- บาท) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.7/ว256 ลง 24 ก.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/25598 ลง 23 ส.ค.50
2 ส.ค.50 การส่งเรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2551 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.3/ว219 ลง 22 มิ.ย.50 หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0406/22979 ลง 2 ส.ค.50
13 ก.พ.50 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดเบิกเงินบำนาญปกติและ ช.ค.บ.ของข้าราชการการเมืองและเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ เงินทำขวัญของลูกจ้างชาวต่างประเทศในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.2/ว32 ลง 23 มค.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/03467 ลง 13 ก.พ.50
11 ม.ค.50 งดเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญในระบบ GFMIS หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.2/ว202 ลง 19 ธ.ค.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/43722 ลง 11 ม.ค.50
9 พ.ย.49 การเตรียมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อส่งต่อไปยังระบบบำเหน็จบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/ว159 ลง 9 พ.ย.49  
27 ต.ค.49 การโอนหนี้สินของผู้มีสิทธิตามระบบจ่ายตรงไปยังส่วนราชการในส่วนภูมิภาค หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.5/ว120 ลง 16 ต.ค.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/36565 ลง 27 ต.ค.49
4 ต.ค.49 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว79 ลง 18 ก.ย.49 หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0406/33080 ลง 4 ต.ค.49
15 ก.ย.49 การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว31 ลง 1 ก.ย.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/31367 ลง 15 ก.ย.49
20 ก.ค.49 แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ หนังสือ กค.ที่ กค 0430.7/ว54 ลง 20 ก.ค.49  
13 พ.ค.49 การจัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษทุกประเภทเข้าโครงการจ่ายตรง นหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.2/ว146 ลง 7 เม.ย.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/13332 ลง 13 พ.ค.49
18 ก.พ.49 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.74/ว 55 ลง 18 ก.พ.49 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/5068 ลง 28 ก.พ.49
12 ม.ค.49
หลักเกณฑ์การส่งหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้สิน   หนังสือ กง.ทบ. ที่ กห 0422/243 ลง 12 ม.ค.49
10 ต.ค.48 หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว139 ลง 21 ก.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/38995 ลง 10 ต.ค.48
29 ก.ย.48 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ณ 1 ต.ค.48 ตามมติคณะรัฐมนตรี   หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0406/38628 ลง 29 ก.ย.48
25 ก.ค.48 โครงการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/ว1 ลง 5 ก.ค.48 หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0406/27323 ลง 25 ก.ค.48
24 มี.ค.48 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว29 ลง 17 ก.พ.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/9215 ลง 24 มี.ค.48
31 ม.ค.48 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว70 ลง 11 ก.พ.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/5978 ลง 24 ก.พ.48
20 ม.ค.48 หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กค.ที่ กค 0409.4/ว150 ลง 21 ธ.ค.47 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/489 ลง 20 ม.ค.48
26 มี.ค.47 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยหวัด บำนาญตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว28 ลง 27 ก.พ.47 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/9442 ลง 26 มี.ค.47
29 ก.ค.46 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กค.ที่ กค 0409.6/ว49 ลง 25 มิ.ย.46 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/26726 ลง 29 ก.ค.46
9 ต.ค.45
การพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรง   หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0406/35719 ลง 9 ต.ค.45
30 ส.ค.45
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.3/ว 79 ลง 19 ส.ค.45 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/24402 ลง 30 ส.ค.45
22 ส.ค.45
การหักเงินบำเหน็จบำนาญปกติเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0506.2/ว 201 ลง 22 ส.ค.45  
15 ก.พ.42 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2542    
       
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th