ค่าตอบแทนแพทย์และเจ้าหน้าที่
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
21 ส.ค.52
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดกองทัพบก พ.ศ.2552    
5 ม.ค.52
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข หนังสือ กห. ที่ (ฉบับ กง.กห. เลขรับ 12694/51) ลง 8 ธ.ค.51 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/47162/51 ลง 5 ม.ค.52
17 ธ.ค.50
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/40637 ลง 19 พ.ย.50
7 มิ.ย.49 อัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2549 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง อัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2549 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/16274 ลง 7 มิ.ย.49
17 พ.ค.49 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติด้านการสาธารณสุข หนังสือ กห.ที่ (ฉบับ กง.กห.เลขรับ 7771/49) ลง 17 พ.ค.49 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/16274 ลง 7 มิ.ย.49
22 มี.ค.49 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2548 (เงิน พ.ต.ส.)   หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/959 ลง 22 มี.ค.49 และระเบียบ กห.ว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารรสุข พ.ศ.2548(เงิน พ.ต.ส.)
13 ส.ค.46
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดกองทัพบก พ.ศ.2546   หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/26684 ลง 13 ส.ค.46
1 พ.ค.38 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลกองทัพบกโดยไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ หรือที่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ    
 
   
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th