ค่าเช่าบ้าน
พระราชกฤษฎีกา
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
27 ต.ค.57 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม พ.ร.ฏ.ค่าเช้าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว.91 ลง 16 ก.ย.57 หนังสือ สปช. ที่ ต่อ กห 0406/31248 ลง 27 ต.ค.57
29 มี.ค.56 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/09785 ลง 14 มี.ค.56 หนังสือ สปช. ที่ ต่อ กห 0406/9294 ลง 29 มี.ค.56
23 มิ.ย.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการ ซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2553    
17 มี.ค.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 487 ลง 28 ธ.ค.52 หนังสือ สปช. ที่ ต่อ กห 0406/2131 ลง 17 มี.ค.53
16 ธ.ค.52
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552    
25 พ.ย.52
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 114 ลง 3 พ.ย.52  
26 ส.ค.52
การกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงตริโปลี หนังสือ กค. ที่ กค 0422.3/ว 75 ลง 26 ส.ค.52  
29 ก.ค.52
อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 54 ลง 29 มิ.ย.52 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/20235 ลง 29 ก.ค.52
22 เม.ย.52
อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการอยู่ในประเทศรัสเซีย (กรุงมอสโก) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบ) และประเทศอินเดีย (เมืองดูไบ) หนังสือ กค. ที่ กค 0422.3/ว 138 ลง 24 ธ.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/7366 ลง 22 เม.ย.52
3 ก.พ.52
ขอหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน   หนังสือ กวก.กง.ทบ. ที่ กห 0422.2/061 ลง 3 ก.พ.52
1 ต.ค.51
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106 ลง 23 ก.ย.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/32989 ลง 28 ต.ค.51
26 ก.พ.51
การพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/27906 ลง 26 ต.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/41223 ลง 11 ม.ค.51
30 พ.ย.50 อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการในกรุงลิมา ประเทศเปรูและกรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย หนังสือ กค.ที่ กค 0409.5-ว83 ลง 30 พ.ย.50  
14 มิ.ย.50 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/08092 ลง 5 เม.ย.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/11310 ลง 14 มิ.ย.50
24 พ.ค.50 แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ หนังสือ กค.ที่กค 0409.5/ว 20 ลง 23 เม.ย.50 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/13396 ลง 24 พ.ค.50
19 ม.ค.50 อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการในทวีปออสเตรเลีย หนังสือ กค.ที่ กค 0409.5 / ว. 104 ลง 20 ธ.ค.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/ 43721 ลง 19 ม.ค.50
18 ต.ค.49 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549    
7 เม.ย.49 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 19 ลง 13 มี.ค.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/9676 ลง 7 เม.ย.49
20 ก.ค.48 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว99 ลง 24 มิ.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/27320 ลง 20 ก.ค.48
15 ก.ค.48 การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครอง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว246 ลง 15 มิ.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/24002 ลง 15  ก.ค.48
7 มิ.ย.48 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ สป.ด่วนที่สุดที่ ต่อ (ฉบับ กง.กห.เลขรับ 6803/48) ลง 21 เม.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/16002 ลง 7 มิ.ย.48
4 ก.พ.48 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว32 ลง 19 ม.ค.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/3600 ลง 4 ก.พ.48
7 ก.ค.47 ขอความร่วมมือกรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 75 ลง 18 มิ.ย.47 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/24939 ลง  7  ก.ค.47
9 มี.ค.47 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ต่อไป หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว.15  ลง  6  ก.พ.47 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/6373 ลง 9 มี.ค.47
22 ม.ค.47 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2547 หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว7 ลง 22 ม.ค.47  
22 ม.ค. 47 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/39388 ลง 19 ธ.ค.46 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/47432 ลง  22 ม.ค. 47
25 พ.ย. 46 สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ค่าที่อยู่อาศัยในกรณีย้ายจากท้องที่รับราชการเดิมไปที่ใหม่(ทบ.) หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว.94 ลง 14 พ.ย.46 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห  0406/43102  ลง  25 พ.ย. 46
14 พ.ย.46 สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ค่าที่อยู่อาศัยในกรณีย้ายจากท้องที่รับราชการเดิมไปที่ใหม่ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.5/ว.94 ลง 14 พ.ย.46  
12 มี.ค.45 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/7675 ลง 12 มี.ค.45
20 มิ.ย.44 คำอธิบาย ว 73 ลว. 20/6/44 เรื่อง ค่าเช่าบ้าน    
13 มี.ค.30 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  บันทึกข้อความ กง.กห. ที่   ต่อ  กง.กห.   11608/29   ลง  24  ธ.ค.29 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/2005 ลง 13 มี.ค.30
14 มิ.ย. 28 การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0514/ 1473 ลง 17 พ.ค.28 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/10710 ลง  14 มิ.ย. 28
  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th