ลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
22เม.ย.54 แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ นร 1008.5/19 ลง 9 มี.ค.54  
7มิ.ย.54 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง กค 0428/ว40 ลง 27 เม.ย.54  
2 เม.ย.53
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 39 ลง 2 เม.ย.53  
15 ธ.ค.52
ตารางเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานราชการ    
24 มี.ค.52
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0429/ว 23 ลง 17 มี.ค.52  
22 ก.ค.51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ หนังสือ กค. ที่ กค 0406.4/ว 69 ลง 7 ก.ค.51 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/2470 ลง 22 ก.ค.51
8 เม.ย.51
การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ หนังสือ กค. ที่ กค 0428/ว 30 ลง 25 มี.ค.51  
26 ก.พ.51
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ครั้งที่ 4/2550 หนังสือ สม. ที่ กห 0201/5011 ลง 12 ธ.ค.50 นหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/282 ลง 25 ม.ค.51
25 ก.พ.51
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง หนังสือ กค. ที่ กค 0415/ว 79 ลง 13 พ.ย.50 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/45608/50 ลง 8 ม.ค.51
13 พ.ย.50 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
น.กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 74 ลง 25 ต.ค.50
 
12 ต.ค.50 แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/คพร/68 ลง9 ต.ค.50 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/34635 ลง 12 ต.ค.50
10 ก.ย.50 โครงการเงินได้รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำของรัฐที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ต.ค.50
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/28758 ลง 10 ก.ย.50
31 ส.ค.50
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ หนังสือ กค. ที่ กค 0415/ว 53 ลง 31 ส.ค.50  
29 ส.ค.50
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง หนังสือ กค. ที่ กค 0415/ว 52 ลง 29 ส.ค.50  
28 ต.ค.48 แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5 - 99 ลง 28 ต.ค.48  
27 ต.ค.48 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการจากบัญชีท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 4  
14 ต.ค.48 การหักเงินค่าครองชีพของพนักงานราชการนำส่งสมทบกองทุนประกันสังคม หนังสือ สำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว829 ลง 9 ก.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/39773 ลง 14 ต.ค.48
13 ต.ค.48 ซ้อมความเข้าใจเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409/ว 412 ลง 13 ต.ค.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/31683 ลง 21 ต.ค.48
26 ก.ย.48 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/80 ลง 31 ส.ค.48 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/27277 ลง 26 ก.ย.48
16 ก.ย.28 คำสั่ง กห ที่ 797/28 เรื่องลูกจ้างชั่วคราว ลง 16 ก.ย.28   คำสั่ง กห ที่ 797/28 เรื่องลูกจ้างชั่วคราว ลง 16 ก.ย.28
5 ก.ย.48
การเทียบตำแหน่ง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ 24638 ลง 5 ก.ย.48  
28 มี.ค.48 การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในระบบราชการ  
หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/4772 ลง 28 มี.ค.48
2 มี.ค.48 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)    
22 พ.ย.47 หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว135 ลง 22 พ.ย.47  
1 พ.ย.47 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/32609 ลง 1 พ.ย.47
ก.ค.47 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ    
13 ม.ค.47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547    
22 ต.ค.47 การช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5 / คพร./ 24 ลง 22 ต.ค.47  
21 ต.ค.47 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการจากบัญชีท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 4  
5 ก.พ.47 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ    
5 ก.พ.47 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ    
  บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ100204    
  บัญชีเงินเดือนกลุ่มงานทั่วไป100204    
  บัญชีเงินเดือนกลุ่มงานเทคนิค100204    
  บัญชีเงินเดือนกลุ่มงานบริการ100204    
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th