ค่าจ้างประจำ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ. / กห.
25 ก.ย.55 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 กค0406.5/ว328 ลง 29 ส.ค.55  
25 ม.ค.56 อัตรารายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา รง.0209.3/ว2295 ลง 26 ธ.ค.55  
9 พ.ย.54 แนวทางการปรับระดับชิ้นงานของลูกจ้างประจำ   กพ.ทบ. 0401/35046 ลง 20 ต.ค.54
13มิ.ย.54 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กค.0428/ว22 ลง 25 มี.ค.54  
9ส.ค.55 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กค.0428.ว73 ลง 19 ก.ค.55  
3 ก.ค.54 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้งประจำของส่วนราชการ กค.0428.ว44 ลง 3 ก.ค.54  
7มิ.ย.54 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้งประจำของส่วนราชการ   กพ.ทบ.0401/22597 ลง 7 มิ.ย.54
20 ก.ย.53
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลง 20 ก.ย.53  
17 ส.ค.53
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลง 17 ส.ค.53  
16 มิ.ย.53
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลง 16 มิ.ย.53  
1 เม.ย.53
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลง 1 เม.ย.53  
28 ส.ค.51 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หนังสือ กระทรวงแรงงาน ที่ รง 0204.5/ว 695 ลง 6 มิ.ย.51 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/22788 ลง 1 ก.ค.51
7 พ.ค.51
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ หนังสือ กค. ที่ กค 0428/ว 40 ลง 25 เม.ย.51  
2 ส.ค.50
บัญชีอัตราค่าจ้างประจำ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2    
2 ส.ค.50 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือ กค.ที่ กค 0415/ว43 ลง 2 ส.ค.50  
19 ก.ค.50 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ หนังสือ กค.ที่ กค 0415/ว41 ลง 19 ก.ค.50  
20 ต.ค.48
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ หนังสือ กค. ที่ กค 0415/ว 160 ลง 20 ต.ค.48  
23 ก.ย.48 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415/ว 374 ลง 23 ก.ย.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/29117 ลง 29 ก.ย.48
11 ก.ค.48 ค่าธรรมเนียมธนาคารในการนำส่งเข้ากองทุน กสจ. หนังสือ สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่ กสจ.001/ว 033 ลง 11 ก.ค.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/30067 ลง 23 ส.ค.48
25 พ.ค.48 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน-ค่าจ้างประจำ และการเบิกจ่ายเงินเดือน-ค่าจ้างประจำ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว84 ลง 25 พ.ค.48  
24 มี.ค.48 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว29 ลง 17 ก.พ.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/9215 ลง 24 มี.ค.48
23 มี.ค.48 การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือ กค.ที่ กค 0415/ว120 ลง 23 มี.ค.48  
6 มี.ค.45
การออกคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0506.6/ว 7 ลง 6 มี.ค.45  
16 ม.ค.45
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ หนังสือ กค. ที่ กค 0527.6/ว 8 ลง 16 ม.ค.45  
14 มิ.ย.44 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หนังสือ กค.ที่ กค 0527.6 / ว 69 ลง 14 มิ.ย.44  
31 พ.ค.44 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544  
26 พ.ค.41 หลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ หนังสือ กค.ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ ว 51 ลง 26 พ.ค.41  
26 พ.ค.41 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ ที่ กค 0527.6 / ว 50 ลง 26 พ.ค.41  
26 ม.ค.39
อำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ หนังสือ กค. ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 5 ลง 26 ม.ค.39  
25 มี.ค.37 ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537  
2 ต.ค.29 เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย หนังสือ กค.ที่ กค 0510/51223 ลง 2 ต.ค.29  
30 ก.ย.28 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2528   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2528
2 ส.ค.28 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำซึ่งกลับจากรับราชการทหาร หนังสือ กค.ที่ กค 0514/36751 ลง 2 ส.ค.28  
13 ธ.ค.27 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุลูกจ้างประจำผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ หนังสือ กค.ที่ กค 0510/64036 ลง 13 ธ.ค.27  
17 ก.ค.27 การถือจ่ายค่าจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการถือจ่ายค่าจ้างประจำ พ.ศ.2527  
29 เม.ย.26 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539  
21 ม.ค.19 บำเหน็จลูกจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537  
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th