เงิน พ.ส.ร.
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ.
22 ส.ค.57 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้ กค 0702/5394 ต่อ กห.0406/25131 ลง 16 ส.ค.57
12พ.ย.55 ชี้แจงแนวทางการคิดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   กรบ.สม. กห เลขรับ 7767/55
17 ธ.ค.51
ตัวอย่างวิธีการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ    
4 ต.ค.44 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544    
13 ก.ย.43 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1302-ว8733 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 13 ก.ย.43  
3 พ.ค.43 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1302-ว3968 เรื่องการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 3 พ.ค.43  
7 มี.ค.41 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1302-ว1777 เรื่องการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 7 มี.ค.41  
14 ก.พ.37 ปรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ   คำสั่งกองทัพบกที่ 224/37 ลง 14 ก.พ.37
19 ต.ค.27 การเขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 0902/ว53 เรื่องการเขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521ลง 19 ต.ค.27  
4 ก.ค.26 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว18 เรื่องการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 4 ก.ค.26  
10 ส.ค.25 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว17 เรื่องการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 10 ส.ค.25  
27 ต.ค.24 การซ้อมความเข้าใจกรณีการเขียนหลักฐานทางการแพทย หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรีที่ สร 1002-ว39 เรื่องการซ้อมความเข้าใจกรณีการเขียนหลักฐานทางการแพทย์ ลง 27 ต.ค.24  
5 มิ.ย.24 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว17 เรื่องการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 5 มิ.ย.24  
28 พ.ย.23 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินช่วยเหลือดำรงชีพผู้พิการทุพพลภาพตามระเบียบ บ.ท.ช.    
29 ก.ย.23 การใช้หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว5705 เรื่องการใช้หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 29 ก.ย.23  
11 ส.ค.23 หลักเกณฑ์และการขอให้ประกาศกำหนดภัยพิบัติร้ายแรงหรือขนาดใหญ่ตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-3781 เรื่องหลักเกณฑ์และการขอให้ประกาศกำหนดภัยพิบัติร้ายแรงหรือขนาดใหญ่ตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 11 ส.ค.23  
22 พ.ค.23 การเสนอขอรับค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว2360 เรื่องการเสนอขอรับค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 22 พ.ค.23  
12 ก.ค.22 การพิจารณาให้บำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว3170 เรื่องการพิจารณาให้บำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ ลง 12 ก.ค.22  
22 พ.ค.22 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002-ว15 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 ลง 22 พ.ค.22  
8 พ.ย.21 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523    
18 ต.ค.21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528    
28 ก.ย.21 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจะรับรองบุคคลที่ได้ช่วยเหลือราชการและรายละเอียด เพื่อให้หน่วยราชการต่างๆปฏิบัติในการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ลง 28 ก.ย.21    
15 ก.พ.21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2534  
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th