ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2544
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ.
11 มิ.ย.56 การประการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2556 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว.42 ลง 26 เม.ย.56  
27 ต.ค.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 113 ลง 27 ต.ค.53  
24 ก.ย.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และการประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 100 ลง 24 ก.ย.53  
10 ส.ค.53
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 280 ลง 10 ส.ค.53  
3 พ.ค.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 260 ลง 26 เม.ย.53  
22 ก.พ.53
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 19 ลง 22 ก.พ.53  
18 ม.ค.53
การประกาศ กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 6 ลง 18 ม.ค.53  
31 ก.ค.52
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 247 ลง 17 ก.ค.52
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/26908 ลง 31 ต.ค.52
18 มี.ค.52
ขอให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 79 ลง 10 มี.ค.52 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/9760 ลง 18 มี.ค.52
12 มี.ค.52
การจ่ายเงินและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 132 ลง 4 ธ.ค.51 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/40674 , 41507 ลง 12 มี.ค.52
27 ก.พ.52
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หนังสือ กค. ที่ กค 0422.3/ว 12 ลง 26 ก.พ.52 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/644 ลง 5 มี.ค.52
13 ม.ค.52
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือ กค.ที่ กค 0422.3/ว 118 ลง 30 ต.ค.51 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/39580 ลง 14 พ.ย.51
11 ธ.ค.51
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 423 ลง 8 ธ.ค.51  
11 ธ.ค.51 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 132 ลง 4 ธ.ค.51  
2 ก.ย.51
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 93 ลง 29 ส.ค.51  
26 พ.ค.51 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 36 ลง 10 เม.ย.51  
26 พ.ค.51
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 33 ลง 8 เม.ย.51 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/15846 ลง 12 พ.ค.51
8 ม.ค.51
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 1 ลง 4 ม.ค.51  
4 ต.ค.50 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษรวจรับงาน เบิกจ่ายเงิน

หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว.69 ลง 4 ต.ค.50

25 ก.ย.50 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว. 64 ลง 25 ก.ย.50  
29 ส.ค.50
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550    
12 ก.ค.50 การยกเลิกพื้นที่เสี่ยงภัย หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว39 ลง 12 ก.ค.50  
5 เม.ย.50 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กค 0409.5/15 ลง 5 เม.ย.50  
3 ม.ค.50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2549 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว4 ลง 3 ม.ค.50  
3 พ.ย.49 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 หนังสือ กค 0410.5 /ว. 90 ,85 ลง 5 ต.ค.49 , 29 ก.ย.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/ 36460 ลง 3 พ.ย.49
10 ต.ค.49 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติ งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 หนังสือ กค 0409.5 /ว. 107 ลง 10 ต.ค.49  
5 ต.ค.49 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ 2550 หนังสือ กค.ด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ว90 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ 2550 หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมากที่ ต่อ กห 0406/36460 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ 2550 ลง 3 พ.ย.49
29 ก.ย.49 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว85 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ลง 29 ก.ย.49
14 ต.ค.48 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว157 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 14 ต.ค.48  
29 พ.ย.47 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5-ว138 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 29 พ.ย.47  
16 พ.ย.47 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ 0409.5-ว399 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 16 พ.ย.47  
4 พ.ย.47 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5-ว384 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 4 พ.ย.47  
3 พ.ย.47 การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กค.ที่ กค 0409.5-ว132 เรื่องการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 3 พ.ย.47  
1 พ.ย.47 การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หนังสือ กค.ที่ กค 0409.5-ว130 เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 1 พ.ย.47  
29 ต.ค.47 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  
30 ก.ย.47 คู่มือคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5-ว326 เรื่องคู่มือคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลง 30 ก.ย.47  
2 ก.ค.47 ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พ.ศ.2547 หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว84 เรื่อง ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พ.ศ.2547 ลง 2 ก.ค.47  
8 เม.ย.47 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส พ.ศ.2547  
30 พ.ค.45 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2545 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2545 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406-7398 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2545 ลง 30 พ.ค.45
4 ธ.ค.44
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2544    
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th