ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ( 2% , 4% , 6% , 8%)
ระเบียบ ข้อบังคับ กระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ.
30 มิ.ย.53
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 224 ลง 30 มิ.ย.53  
8 เม.ย.53
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 133 ลง 8 เม.ย.53  
18 ก.พ.52
ชี้แจงสิทธิในการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร   หนังสือ กพ.ทฐ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/4667 ลง 18 ก.พ.52
11 พ.ย.51
ซ้อมความเข้าใจในการเลื่อนบำเหน็จ ปี 2551 ครั้งที่ 2 (ยังคงเงินเพิ่ม 2% , 4% , 6% , 8% ไว้ต่อไป)   หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/2166 ลง 24 มิ.ย.51
21 ส.ค.50 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว280 ลง 21 ส.ค.50

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/29285 ลง 31 ส.ค.50
26 ก.ย.48 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว141 ลง 26 ก.ย.48 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุดที่ ต่อ กห 0401/30777 ลง 12 ต.ค.48
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th