เงินเดือน
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2531
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ.2502
พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2549
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ.
23 ก.ค.8 การกำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม   หนังสือ กพ.ทบ. ต่อ ที่ กห 0401/13388 ลง 10 ก.ค.58
23 ก.ค.8 การกำหนดอัตราเงินเดือนของทหารกองประจำการ   หนังสือ กพ.ทบ. ต่อ ที่ กห 0401/13387 ลง 10 ก.ค.58
10 มิ.ย.58 การจ่ายเงินเดือนของผู้ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน หนังสือ สปช.ทบ. ต่อ ที่ กห 0314/2732  
23 มี.ค.58
การปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/1003 ลง 23 มี.ค.58
4 ต.ค.53
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ประจำปี 2553 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.53)    
2 ธ.ค.52
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว 443 ลง 2 ธ.ค.52  
6 ต.ค.52
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ประจำปี 2552 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.52)    
27 ม.ค.52
หารือการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ   หนังสือ กวก.กง.ทบ. ที่ กห 0422.2/0026 ลง 14 ม.ค.52
12 ม.ค.52
การปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551   หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/39585 ลง 18 พ.ย.51
11 พ.ย.51
ผู้ที่รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 , 4 , 6 หรือ 8 นอกเหนือจากเงินเดือนยังคงรับเงินดังกล่าวต่อไป   หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/2166 ลง 24 มิ.ย.51
10 พ.ย.51
รหัสต่าง ๆ ที่ใช้กรอกรายการขอเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ    
1 ต.ค.51
คำสั่งบำเหน็จประจำปี 2551 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.51 ถึง 30 ก.ย.51)(สำหรับรายละเอียดรายชื่อกำลังพลที่ได้รับบำเหน็จ สบ.ทบ.ยังไม่แจกจ่าย)    
15 ม.ค.51
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรอง หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 12 ลง 15 พ.ย.50 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/42220 ลง 7 ธ.ค.50
  สำเนาของ ตารางเทียบชั้นเงินเดือนปี 2551    
14 ม.ค.51
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร พลทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม (ใหม่)    
17 ธ.ค.50
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550   หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/34052 ลง 9 พ.ย.50
19 พ.ย.50 การแก้ไขตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/18522 ลง 15 ต.ค.50 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/3858 ลง 19 พ.ย.50
25 ก.ย.50 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในอัตราร้อยละสี่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550
 
  บัญชีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารจากบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้ในปัจจุบันเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนตาม พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และบัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการทหาร    
21 ก.ย.50
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญ ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550
หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว. 318 ลง 21 ก.ย.50  
30 ส.ค.50 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2549 หนังสือ ก.พ.ร.ด่วนมาก ที่ นร 1201/3864 ลง 30 ส.ค.50 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/30613 ลง 10 ก.ย.50
6 ส.ค.50 กำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับทุนไปศึกษาในต่างประเทศ   คำสั่ง กห ที่ 506/2550 ลง 16 ก.ค.50
23 ก.ค.50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 กค 0430.7/ว 253 ลง 23 ก.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/25262 ลง 24 ส.ค.50
6 มิ.ย.50 การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550  
22 พ.ค.50 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0407.9/ว 177 ลง 22 พ.ค.50  
2 เม.ย.50 การลดจำนวนเงินเบิกลดของข้าราชการทหาร   หนังสือ กห ที่ 0421/3107 ลง 2 เม.ย.50
6 ธ.ค.49 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือ กค.ด่วนมาก ที่ กค 0407.9 - ว 191 เรื่องการกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ลง 6 ธ.ค.49  
13 ก.ย.49 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.7/ว 49 ลง 18 ก.ย.49  
20 ก.ค.49 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (ว 55) หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0430.3/ ว 55 ลง 20 ก.ค.49  
21 ก.พ.49 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2549 กฎกระทรวง  
15 ก.พ.49 การสั่งพักราชการ   หนังสือ สม. ที่ กห 0201//415 ลง 27 ม.ค.49 และ น.กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/3929 ลง 15 ก.พ.49
21 ธ.ค.48 ตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/18696 ลง 21 ธ.ค.48 (มติ ครม.เมื่อ 20 ธ.ค.2548) หนังสือ กพ.ทบ.ที่ต่อ กห 0401/1510 ลง 3 ก.พ.49
6 ต.ค..48 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549   คำสั่ง กห ที่ 395/2548 ลง 30 พ.ย.48 และ น.กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/29460 ลง 6 ต.ค.48
5 ต.ค.48 การกำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนสังกัด กห. คำสั่ง กห. ที่ 395/2548 ลง 30 พ.ค.48 นหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห 0401/2994 ลง 5 ต.ค.48
29 ก.ย.48 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ณ 1 ต.ค.48 ตามมติคณะรัฐมนตรี   หนังสือ สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0406/38628 ลง 29 ก.ย.48
28 ก.ย.48 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549 หนังสือ กงช.ที่ นร 1008.1/1722 ลง 28 ก.ย.48 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/29460 ลง 6 ต.ค.48
27 ก.ย.48 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2548 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 380 ลง 27 ก.ย.48 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/29461 ลง 6 ต.ค.48
26 ก.ย.48 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มี
ขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 141 ลง 26 ก.ย.48 หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/30777 ลง 12 ต.ค.48
19 ก.ย.48 การพิจารณาเงินค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร   หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0401/26353 ลง 19 ก.ย.48
14 ก.ย.48 อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/ว 357 ลง 14 ก.ย.48 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/38127 ลง 10 ต.ค.48
18 เม.ย.48 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จบำนาญผ่านธนาคารตามโครงการจ่ายตรง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/ว 158 ลง 18 เม.ย.49 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/13787 ลง 29 พ.ค.49
24 มี.ค.48 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว29 ลง 17 ก.พ.48 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/9215 ลง 24 มี.ค.48
8 ม.ค. 44 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยใช้บริการของธนาคาร หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/39099 ลง 8 ม.ค.44  
5 มี.ค.42 การหักเงินรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง คำสั่ง ทบ. (คำชี้แจง) ที่ 121/2542 ลง 5 มี.ค.42  
14 ก.พ.40 การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/34136 ลง 14 ก.พ.40  
29 ม.ค.36 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา   ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.2536
29 ต.ค.35 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
20 ก.พ.29 การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร   หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406-23376 เรื่องการจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยใช้บริการของธนาคาร ลง 20 ก.พ.29
21 ก.ค.28 การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.2528
26 ก.ย.26
การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการให้แก่ผู้ถูกสั่งพักราชการเต็มจำนวน หนังสือ กค. ที่ กค 0503/48191 ลง 26 ก.ย.26  
17 พ.ค.25
เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการซึ่งได้รับการปรับให้สูงขึ้นในระหว่างพักราชการ หนังสือ กค. ที่ กค 0503/17708 ลง 17 พ.ค.25  
14 ธ.ค.24
การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดำเนินคดีอาญา หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/ว.270 ลง 14 ธ.ค.24  
17 ก.ย.22
การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักให้แก่ข้าราชการ หนังสือ กค. ที่ กค 0503/30066 ลง 17 ก.ย.22  
5 ก.ย.22
การกันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ถูกสอบสวนหรือดำเนินคดีอาญา หนังสือ กค. ที่ กค 0503/28543 ลง 5 ก.ย.22  
21 ส.ค.18 หลักเกณฑ์และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522  
16 ม.ค.15
การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลคดีอาญา หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0403/ว.4 ลง 16 ม.ค.15  
26 ก.พ.11
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการเมื่อมีกรณีต้องถูกจับกุมคุมขัง หนังสือ กค. ที่ กค.0503/5557 ลง 26 ก.พ.11  
25 ม.ค.04 การตัด งดและจ่ายเงินเดือน   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งดและจ่ายเงินเดือน พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2506
14 พ.ย.92 การจ่ายเงินค้างจ่าย   ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายเงินค้างจ่าย พ.ศ.2492
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th