การบัญชี
  แบบธรรมเนียม   สั่งการ ทบ.
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กห 0422.2/1278 ลง 5 มิ.ย.56  
ขออนุมัติเปิดบัญชีหน่วยที่มีการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยที่ไม่ได้เบิกเงินจากคลัง เพื่อเบิกเงินตรงต่อหน่วยถืองบประมาณในพื้นที่   น.สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/35628 ลง 29 ต.ค.50
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว.409 ลง 23 พ.ย.50
 
คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างตามผังบัญชีมาตรฐาน V.27.4 และ V.28    
การบันทึกบัญชีค่าวัสดุ    
การปรับปรุงบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์และบัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.4/ว 331 ลง 25 ก.ย.50
 
แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง กค 0410.3/ว 166  
ขออนุมัติปรับกรอบการนำเงินเข้าบัญชี "เงินรายรับของสถานพยาบาลกองทัพบก" ปีงบประมาณ 2550 น.พบ.ทบ.ที่ กห 0446/4404 น.สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/53151
คู่มือการใช้เอกสารประกอบการลงบัญชี ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523    
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากร ด้านบัญชีของส่วนราชการในส่วนกลาง" โดยกรมบัญชีกลาง    
การปฎิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.   น.สปช.ทบ.ที่ กห 0406/906 ลง 29 มี.ค.49
การปฎิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.   น.สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/38024 ลง 21 ต.ค.48
การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS น.กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ ว 464 ลง 28 ธ.ค.47 น.สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/498 ลง 13 ม.ค.48
คู่มือแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเงินราชการจากระเบียบ กห.ว่าด้วยบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2532 ซี่งเป็นเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง น.กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 24994 ลง 1 ก.ย.46 น.สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/753 ลง 19 ก.พ.47
การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง   น.สปช.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห 0406/2338 ลง 25 มิ.ย.46
รายงานผลการสัมมนาการบริหารทางการงินและการบัญชี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2546 น.กง.ทบ. ที่ กห 0422/1145 ลง 11 มี.ค.46

น.สปช.ทบ. ที่ กห 0406/1091 ลง 24 มี.ค.46

การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ น.กรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ ว 340 ลง 19 พ.ย.45 น.สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/45425 ลง 31 ม.ค.46
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th