ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบ / ข้อบังคับ กระทรวงการคลัง
ตารางเปรียบเทียบ ขกง.28 และ ขกง.54
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ.2520 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2525 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2531 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2536 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2538 (ยกเลิก)
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 (ยกเลิก)
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2531 (ยกเลิก)
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ กค.ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2550
ระเบียบ / ข้อบังคับ / กฎกระทรวง / คำสั่ง กระทรวงกลาโหม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายเงินค้างจ่าย พ.ศ.2492
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ.2504
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2528
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541
้อบังคับทหารที่ 1/330/2483 ว่าด้วยการมอบฉันทะรับเงิน ลง 8 เม.ย.83
 
ระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง กองทัพบก
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย การช่วยเหลือกำลังพลสังกัดกองทัพบก ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2553
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.2551
คำสั่งกองทัพบก (คำชี้แจง) ที่ 121/2542 เรื่องการหักเงินรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง ลง 5 มี.ค.42
คำสั่งกองทัพบก (คำชี้แจง) ที่ 57/4785 เรื่อง การสั่งจ่ายเช็ค ลง 8 มี.ค.2499
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วัน เดือน ปี แบบธรรมเนียม
กค./กรมบัญชีกลาง
สั่งการ ทบ.
16 ม.ค.55
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554    
13 ก.ย.54
ตารางเปรียบเทียบ ขกง.28 และ ขกง.54    
20 ก.ย.53
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน 2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 98 ลง 20 ก.ย.53  
16 ก.ย.53
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง 16 ก.ย.53  
8 ก.ย.53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 322 ลง 8 ก.ย.53  
21 ก.ค.53
การจ้างเอกชนดำเนินงาน หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลง 14 ก.ค.53  
27 ต.ค.52
การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 367 ลง 20 ต.ค.52  
22 ต.ค.52
แนวทางปฏิบัติการเรียกเงินเกินสิทธิคืน กรณีข้าราชการลาออก ถูกให้ออก และเสียชีวิต   หนังสือ สตน.ทบ. ที่ กห 0427/1709 ลง 22 ต.ค.52
31 มี.ค.52
ขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติบัญชีสำหรับหน่วยที่ไม่ได้เบิกเงินจากคลัง    
19 ธ.ค.51
แนวทางการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 สำหรับส่วนราชการ    
17 ธ.ค.51
การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 133 ลง 8 ธ.ค.51  
13 ต.ค.51
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0427/ว 345 ลง 2 ต.ค.51  
20 ส.ค.51
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ หนังสือ กค. ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ ว 89 ลง 18 ธ.ค.50 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/16493 ลง 25 มิ.ย.51
21 พ.ค.44
ขออนุมัติใช้ตัวเลขอารบิคในสายงานปลัดบัญชี   หนังสือ ฝปช.ศปก.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0407.25.1/1080 ลง 21 พ.ค.44
20 ก.พ.48 การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย หนังสือ กค.ที่ กค 0526.7/ว72 ลง 20 ก.พ.48  
26 พ.ค.46 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินขายบิล หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.6/ว162 ลง 26 พ.ค.46 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/21886 ลง 12 ก.ย.46
3 พ.ย.41 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือ กค.ที่ กค 0526.5/ว110 ลง 3 พ.ย.41  
6 พ.ค.20 การขอทำความตกลงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 หนังสือ กค. ที่ กค 0502/ว10 ลง 3 พ.ย.41  
30 ต.ค.51 ยกเลิกระเบียบบ.ว่าด้วยการดำเนินการและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2546 และกำหนดระเบียบใหม่   หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/3182 ลง 16 ก.ย.51
       
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมการเงินทหารบก
โทรศัพท์ : 0-2297-7627-29 หรือ 97627,97629 Email : 14200u@rta.mi.th